webserver

Kích hoạt curl trong php

Ở bài viết trước, tôi đã viết cách cài đặt một webserver trên một VPS có cấu hình rất thấp để chạy được site Wordpress buôn bán của tôi. Tôi đã cố gắng đọc trên mạng và tự tay cài những phần tối thiểu nhất để có thể chạy được một website. Và tôi thấy nó làm việc rất tốt và đủ cho nhu cầu hiện tại. Mặc dù đã dùng plugin Duplicator để thỉnh thoảng sao lưu cho Wordpress nhưng tôi vẫn thấy nó hơi bất tiện trong việc sao lưu vì công việc chính của plug-in đó là dùng để chuyển site Wordpress từ local host lên host hoặc chuyển từ host này sang host khác.