tường lửa

Vượt tường lửa với VPN Gate

Tôi thường gặp một chút rắc rối với tường lửa trong nước. Tưởng lửa theo tôi hiểu một cách đơn giản là nó được dựng lên để chặn những trang web không cho phép truy cập của nhà cung cấp dịch vụ (ISP). Nhưng nhiều khi tôi vào những trang tìm kiếm tài liệu phục vụ cho mục đích học tập không liên quan đến chính trị hoặc tôn giáo vẫn bị các ISP chặn.