systemd

File service trong hệ thống system daemon (systemd) của Linux

File dịch vụ (service) là file được tạo ra và chạy ở hệ thống trong Linux. Sau khi tạo và chạy file dịch vụ, bạn có thể dùng các lệnh như start, stop, restart và status để bắt đầu, dừng, khởi động lại và tình trạng của file dịch vụ đó. Vị trí: File service phải được tạo và đặt ở thư mục system như sau: /etc/systemd/system/foo-daemon.service Khi file dịch vụ (service) thay đổi, nó cần phải được nạp lại trong cấu hình hệ thống: