rclone

Cài đặt, cấu hình và sử dụng rclone để quản lý dữ liệu trên mây

Bài viết sẽ được cập nhật … Cài đặt rclone https://rclone.org/install/ Tải scrip và chạy sẽ cài đặt rclone trên debian curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash Kiểm tra phiên bản rclone hiện hành rclone version Lệnh rclone config để kiểm tra vị trí mặc định hoặc khởi tạo file config lưu ở vị trí file mặc định, thông thường nó được lưu ở vị trí sau /root/.