Plex

Cài đặt Plex media server trong một docker container

Bài viết sẽ còn được cập nhật … cp rclone-plex /etc/init.d/rclone-plex chmod +x /etc/init.d/rclone-plex update-rc.d -f rclone-plex defaults bash /etc/init.d/rclone-plex start docker create \ --name=plex \ --net=host \ -e PUID=0 \ -e PGID=0 \ -e VERSION=docker \ -v ~/.plex/config:/config \ -v /media/gplex:/media \ -v ~/.plex/transcode:/transcode \ --restart unless-stopped \ linuxserver/plex:arm64v8-latest -v /media/gplex:/media # gán thư mục /media/gplex trong local vào thư mục media của máy trong container Xong chạy lệnh