mdns

Cài đặt multicast-DNS trong mạng gia đình

multicast-DNS là gói phần mềm chạy dịch vụ DNS trên từng máy, đảm bảo cho quá trình phân giải tên trong mạng cục bộ, cho phép bạn truy cập vào một máy trong mạng LAN thông qua tên máy mà không phải dùng địa chỉ IP của máy đó. Hệ thống mạng trong gia đình thường bao gồm nhiều thiết bị với hệ điều hành không giống nhau do đó multicast-DNS là một giải pháp tiện lợi vì nếu dhcp của modem thay đổi địa chỉ ip cho máy cần truy cập ta vẫn có thể truy cập được máy đó thông qua tên.