Github

Git, GitHub và cheat sheet

Chỉ với ba qui tắc này để làm chủ Git và GitHub Qui tắc #1: Tạo một git repo cho mỗi dự án mới Qui tắc #2: Tạo một nhánh mới cho mỗi tính năng mới cần thử nghiệm Qui tắc #3: Sử dụng Pull Requests (PR) để ghép mã code vào nhánh Master (nhánh chính) Thậm chí nếu bạn đang làm một dự án nhỏ hoặc đơn giản, và thậm chí bạn đang làm một mình, theo những qui tắc đó mỗi khi bạn code sẽ tạo cho bạn thuần thục Git và GitHub rất nhanh chóng.

Đưa site tạo bởi Hugo lên github.com

Như bài viết trước đã đề cập việc chuyển blog từ nền tảng google site sang Hugo. Điều tôi mong muốn là tìm kiếm một dịch vụ host hoặc server nào đó cho lưu trữ website cá nhân của tôi miễn phí và có uy tín một tí. Sau một hồi tìm kiếm so sánh chán chê, tôi đưa vào tầm ngắm 2 đối tượng thỏa mãn tiêu chí của tôi đó là dịch vụ GitHub và FireBase.