computer

Linux căn bản - Bài 11: Ống (piping) và điều hướng

Đây là bài 11 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Nó là cái gì? Mỗi chương trình chúng ta chạy trên dòng lệnh tự động có ba luồng dữ liệu kết nối đến nó. STDIN (0) - Đầu vào chuẩn (dữ liệu đưa vào chương trình) STDOUT (1) - Đầu ra chuẩn (dữ liệu được in ra bởi chương trình, mặc định in ra ở cửa sổ lệnh) STDERR (2) - Lỗi chuẩn (đối với thông báo lỗi, cũng mặc định in ra ở cửa sổ lệnh)

Linux căn bản - grep cheat sheet

Đây là cheat sheet về grep trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Cập nhật………..

Linux căn bản

Tôi không phải là chuyên gia unix, cũng không học chuyên ngành CNTT. Tôi tìm đến với Linux bởi vì … lỡ mua một cái VPS linux và phải tự quản lý nó. Trong lúc tự tìm hiểu Linux để quản lý VPS, tôi thấy thật khó tiếp cận nếu mình không hiểu căn bản về Linux. Do đó tôi quyết định tìm kiếm những bài học Linux căn bản nhất.

Linux căn bản - Bài 13: Scripting - kịch bản

Đây là bài 13 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Bài viết sẽ còn được cập nhật … Giới thiệu Nó là cái gì? Mọi thứ bạn có thể chạy bằng dòng lệnh bạn cũng có thể đặt nó trong file script và chúng sẽ hoạt động giống như nhau. Ngược lại, mọi thứ bạn có thể để trong script, bạn cũng có thể chạy trên dòng lệnh và chúng được thực thi giống như nhau

Linux căn bản - Bài 5: Giới Thiệu

Đây là bài 05 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Tạo thư mục Xoá thư mục Tạo một file trắng Copy một file hoặc thư mục Di chuyển file hoặc thư mục Xoá file (và thư mục không rỗng) Ghi chú cuối