Linux căn bản - Bài 11: Ống (piping) và điều hướng

Đây là bài 11 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu.

Giới thiệu

Nó là cái gì?

Mỗi chương trình chúng ta chạy trên dòng lệnh tự động có ba luồng dữ liệu kết nối đến nó.

  • STDIN (0) - Đầu vào chuẩn (dữ liệu đưa vào chương trình)
  • STDOUT (1) - Đầu ra chuẩn (dữ liệu được in ra bởi chương trình, mặc định in ra ở cửa sổ lệnh)
  • STDERR (2) - Lỗi chuẩn (đối với thông báo lỗi, cũng mặc định in ra ở cửa sổ lệnh)

Điều hướng đến một file

Bình thường, chúng ta sẽ nhận kết quả xuất ra trên màn hình, điều đó là tiện lợi cho hầu hết các trường hợp, nhưng thỉnh thoảng chúng ta muốn lưu nó trong một file để lưu trữ, làm đầu vào cho hệt thống khác hoặc gửi đến một ai đó. Toán tử lớn hơn (>) chỉ đến dòng lệnh mà chúng ta muốn chương trường xuất ra (hoặc là bất kì cái gì nó gửi đến STDOUT) để lưu trong một file thay vì in nó ra trên màn hình. Xem xét ví dụ sau:

Dịch và giản lược theo:

https://ryanstutorials.net/linuxtutorial/piping.php