Cài đặt và cấu hình VNC trên Debian 9

Virtual Network Computing, hay VNC, là một hệ thống kết nối cho phép bạn sử dụng bàn phím và chuột để tương tác với môi trường màn hình đồ họa trên máy chủ từ xa. Nó làm việc quản lý files, phần mềm và những thiết lập trên máy chủ ở xa dễ dàng hơn cho người dùng chưa thấy thoải mái với dòng lệnh.

Chuẩn bị

 • Máy cài sẵn Debian 9 server.
 • Một máy tính với chương trình VNC được cài đặt mà hỗ trợ kết nối VNC qua SSH. On Winows, you can use TightVNC, RealVNC, or UltraVNC. On macOS, you can use the built-in Screen Sharing program, or can use a cross-platform app like RealVNC. On Linux, you can choose from many options, including vinagre, krdc, RealVNC, or TightVNC.

Cài đặt môi trường Desktop và VNC server

apt-get update
apt-get install xfce4 xfce4-goodies tightvncserver

Tạo user mới cho vnc

root@debian:~# adduser mike
Adding user `mike' ...
Adding new group `mike' (1001) ...
Adding new user `mike' (1001) with group `mike' ...
Creating home directory `/home/mike' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for mike
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y

Đặt “password vnc” cho user

root@debian:~# su - mike
mike@debian:~$ vncpasswd
Using password file /home/mike/.vnc/passwd
VNC directory /home/mike/.vnc does not exist, creating.
Password:
Verify:
Would you like to enter a view-only password (y/n)? n
mike@debian:~$ vncserver
xauth: file /home/mike/.Xauthority does not exist

New 'X' desktop is debian:1

Creating default startup script /home/mike/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/mike/.vnc/xstartup
Log file is /home/mike/.vnc/debian:1.log

Tạo script khởi đội xstartup

Tạo file dịch vụ (service) vnc

Khởi chạy dịch vụ

Cài đặt vncviewer client trên Desktop

Resources

Tham khảo